ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности; Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Весна Симић , Самостални стручни сарадник за послове пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова и риболова
Телефон: 053 315-170
E-мејл:
vesnas@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пољопривредна сагласност за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно омогућава странци прибављање грађевинске дозволе
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10, Закон о пољопривредном земљишту , чл. 32-36. и 81. Службени гласник Републике Српске бр. 93/06; 86/07,14/10, 5/12, Одлука о опшгтинским административним таксама, чл. 1. Службени гласник општине Дервента, бр. 2/12, 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта Износ накнаде је у КМ/м2:
– Њива прва класа: 5,5345; њива друга класа: 3,804; њива трећа класа: 2,4354; њива четврта класа: 1,2818; њива пета класа: 0,5308; њива шеста класа: 0,3792; њива седма класа: 0,1773, њива осма класа: 0,1274
– Вртови: 0;
– Воћњак прва класа: 5,506; воћњак друга класа: 3,7624; воћњак трећа класа: 2,2635; воћњак четврта класа: 1,1974; воћњак пета класа: 0,4745; воћњак шеста класа: 0,3519; воћњак седма класа: 0; воћњак осма класа: 0;
– Виноград прва класа: 10,4935; виноград друга класа: 5,6784; виноград трећа класа: 0; виноград четврта класа: 0; виноград пета класа: 0; виноград шеста класа: 0; виноград седма класа: 0; виноград осма класа: 0;
– Ливаде прва класа: 3,777; ливаде друга класа: 2,6304; ливаде трећа класа: 1,4538; ливаде четврта класа: 0,7542; ливаде пета класа: 0,2328; ливаде шеста класа: 0; ливаде седма класа: 0; ливаде осма класа: 0;
– Пашњаци прва класа: 0,644; пашњаци друга класа: 0,4672; пашњаци трећа класа: 0,2784; пашњаци четврта класа: 0,1658; пашњаци пета класа: 0,0644; пашњаци шеста класа: 0,0464; пашњаци седма класа: 0; пашњаци осма класа: 0,
– Шуме прва класа: 1,9835; шуме друга класа: 1,3652; шуме трећа класа: 0,801; шуме четврта класа: 0,3494; шуме пета класа: 0,1176; шуме шеста класа: 0,071; шуме седма класа: 0; шуме осма класа: 0;
– Трстици и мочваре: 0;
5620990000055687 – Рачун јавних прихода Републике Српске Врста прихода – 722425; Буџетска организација – 9999999
Такса за рјешења за која није прописана посебна такса 10 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
ЈМБ
Број ЛК
Адреса подносиоца захтјева
Контакт телефон
Врста објекта за који се прибавља сагласност
Број парцеле ( к.ч. број)
Култура земљишта
Класа земљишта
Површина парцеле
Број П.Л.
Катастарска општина
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјелење за просторно уређење Копија
Препис посједовног листа Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу Споразума са РУГИПП
Земљишно-књижни извадак Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу Споразума са РУГИПП
Скица катастарског плана парцеле на којој се гради Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу Споразума са РУГИПП
Доказ о статусу лица (погинули и нестали борци, РВИ, итд) Министарство за избјегла лица РС, Одј. за привреду и друш. Дјелатности Оригинал или копија
Урбанистичко-технички услови (по потреби) Лиценцирана пројектантска кућа Копија
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал
Доказ о плаћеној утврђеној накнади за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредно Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац