ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности; Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Весна Симић , Самостални стручни сарадник за послове пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова и риболова
Телефон: 053/315-170
E-мејл:
vesnas@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Водна сагласност је потребна за изградњу нових, реконструкцију или уклањање постојећих објеката, ако такве активности могу утицати на промјене квалитета и квантитета вода, односно ако се тиме могу трајно, повремено или привремено проузроковати промјене у режиму вода
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске, бр.13/02, 87/07 и 50/10 , Закон о водама, чл. 127, 139. и 140. ‘Службени гласник Републике Српске“, број: 50/06, 92/09 и 121/12, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. Службени гласник општине Дервента број 2/12, 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса за издавање водне сагласности 30 КМ таксеном марком или уплатом на рачун 555-008-01252003-39 – Рачун јавних прихода општине Дервента Врста прихода – 722121; Буџетска организација – 27110
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме, име оца и име/ име одговорне особе у правном субјекту
Назив правног субјекта
Датум и мјесто рођења
ЈМБ грађана/ЈИБ за правне субјекте
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште-адреса становања/адреса правног субјекта
Контакт телефон
Врста објекта за који се прибавља сагласност
Број парцеле ( к.ч. број)
Површина парцеле
Број П.Л.
Катастарска општина
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјелење за просторно уређење Копија
Препис посједовног листа Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу Споразума са РУГИПП
Земљишно-књижни извадак Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу Споразума са РУГИПП
Скица катастарског плана парцеле на којој се гради Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу Споразума са РУГИПП
Пројектна документација (водоснабдјиевање и канализација) Овлаштена пројектанска кућа Копија
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац