ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Михајло Станојевић, Горан Петковић, Стручни сарадник матичар у матичној служби
Телефон: 053/315-134
E-мејл:
mihajlos@derventa.ba, goranp@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регулисање права подносилаца захтјева на основу доказа из матичних евиденција
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , чл. 52, 54, 55. и 57. Службени гласник Републике Српске, број 111/09 и 43/13 , Закон о држављанству Републике Српске , чл. 36. Службени гласник Републике Српске, број 59/14 , Закон о општем управном поступку, чл. 159. Службени гласник Републике Српске број 13/02, 87/07 и 50/10 , Упутство о вођењу матичних књига, тачка 189. и 209. Службени гласник Републике Српске број 55/10,119/12 и 64/13, Упутство о начину вођења евиденције о држављанству и начину издавања увјерења о држављанству , тачка 11, 12, 13. и 14. Службени гласник Републике Српске, број 36/00 , Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/12 и 8/13.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за изводе из МК 5 КМ (за изводе из МК и увјерења по чл. 159. и чл. 160. ЗУП-a и 10 КМ (за интернационалне изводе из МК) таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
ЈМБГ
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта или пасош МУП На увид
Пуномоћ уз идентификациони документ опуномоћеника Надлежни орган управе или нотар Оригинал или овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 1 дан
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено.