ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Оливера Ћебеџија, Самостални стручни сарадник за општу управу
Телефон: 053/315-122
E-мејл:
oliverac@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање држављанства БиХ и РС као основ за регулисање законских права и обавеза
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству Босне и Херцеговине, чл. 38. Службени гласник Босне и Херцеговине бр. 4/97, 13/99, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 и 87/13 , Закон о држављанству РС , чл. 11, 12, 38, 39. и 40. Службени гласник Републике Српске, број 59/14 , Закон о општем управном поступку, чл. 190. Службени гласник РС број 13/02, 87/07 и 50/10 , Закон о административним таксама, чл. 3. Службени гласник Републике Српске, број 100/11, 103/11 и 67/13 , Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса виших органа власти – Такса за захтјев за стицање држављанства БиХ / РС 100 КМ 5620990000055687 – Рачун јавних прихода Републике Српске Врста прихода – 722119, Буџетска организација – 9999999
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме, име једног родитеља
Контакт телефон
Адреса становања
Држављанство (садашње)
Мјесто, општина и држава рођења
Брачно стање
Број личне карте
Дан, мјесец и година рођења
Име и презиме оца
Име и презиме (рођено презиме) мајке
Основ за стицање држављанства
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Извод из МКВ (достављају само лица која су у браку) Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Доказ о пребивалишту/боравишту у РС Полицијска станица по мјесту пребивалишта/боравишта Оригинал или овјерена копија
Лична карта МУП Овјерена копија
Увјерење од надлежног окружног суда да се не води кривични поступак Надлежни окружни суд Оригинал
Увјерење из казнене евиденције МУП-а МУП Оригинал
Овјерена писмена изјава подносиоца да се одриче постојећег држављанства ради стицања држављанства БиХ-РС, уколико нема билатералног споразума Надлежни орган управе Оригинал
Увјерење о држављанству брачног друга (ако подносилац стиче држављанство на основу брака) Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Доказ о уплати административне таксе Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац