ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Оливера Ћебеџија, Самостални стручни сарадник за општу управу
Телефон: 053/315-122
E-мејл:
oliverac@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање двојног држављанства и могућност остваривања законом гарантованих права
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству Босне и Херцеговине, Закон се примјењује у цјелости , Службени гласник Босне и Херцеговине бр. 4/97, 13/99, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 и 87/13 , Закон о држављанству РС, Закон се примјењује у цјелости , Службени гласник Републике Српске, број 59/14, Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник РС број 13/02, 87/07 и 50/10 , Закон о административним таксама, чл. 3. Службени гласник Републике Српске, број 100/11, 103/11 и 67/13, Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о двојном држављанству , Примјењује се у цјелости , Службени гласник БиХ – Међународни уговори, број 10/11, Уговор о двојном држављанству између БиХ и Савезне Републике Југославије , Примјењује се у цјелости, Службени гласник БиХ, број 4/03 , Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса виших органа власти – Такса за захтјев за стицање држављанства БиХ / РС 100 КМ (чланови исте породице (супружник, малољетно дијете, незапослено дијете до навршених 26 година живота) плаћају једну таксу) 5620990000055687 – Рачун јавних прихода Републике Српске Врста прихода – 722119, Буџетска организација – 9999999
Општинска такса – Такса за захтјев 2 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Контакт телефон
Адреса становања
Држављанство (садашње)
Мјесто, општина и држава рођења
Брачно стање
Број личне карте
Дан, мјесец и година рођења
Име и презиме оца
Име и презиме (рођено презиме) мајке
Основ за стицање држављанства
Година од које подносилац захтјева има пребивалиште на подручју општине Дервента
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Увјерење о садашњем држављанству Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Извод из МКВ (достављају само лица која су у браку) Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Доказ о одобреном боравку у РС Теренски центар из мјеста боравка Оригинал или овјерена копија
Увјерење од надлежног окружног суда да се не води кривични поступак Надлежни окружни суд Оригинал
Увјерење из казнене евиденције МУП-а (овај доказ се прибавља по службеној дужности) МУП Оригинал
Овјерена писмена изјава подносиоца о прихватању правног поретка БиХ/РС Надлежни орган управе Оригинал
Увјерење о држављанству брачног друга (ако подносилац стиче држављанство на основу брака) Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Доказ о измирењу пореских/финансијских обавеза (из земље поријекла и БиХ) Пореска управа Оригинал
Доказ о уплати административне таксе Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац