ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Оливера Ћебеџија, Самостални стручни сарадник за општу управу
Телефон: 053/315-122
E-мејл:
oliverac@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Да се омогући странци право да изврши промјену личног имена у складу са Законом о личном имену
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о личном имену , чл. 1. и 9. „Службени гласник Републике Српске“, број: 27/93 и 15/00 , Закон о општем управном поступку, чл. 190. Службени гласник Републике Српске број 13/02, 87/07 и 50/10 , Упутство о вођењу матичних књига , тачка 39. Службени гласник Републике Српске, број 55/10, 119/12 и 64/13, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење o промјени личног имена 30 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име оца
Презиме, дјевојачко презиме и име мајке
ЈМБГ
Адреса
Контакт телефон
Број личне карте
Подаци о траженој промјени
Образложење захјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Извод из МКВ (за лица у браку) Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Извод из МКР за дјецу и брачног супружника (ако је лице у браку) Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Увјерење о држављанству Одјелење за општу управу – Матична служба Оригинал или овјерена копија
Увјерење о невођењу кривичног поступка Надлежни окружни суд Оригинал или овјерена копија
Увјерење о пребивалишту МУП Оригинал или овјерена копија
Увјерење о некажњавању МУП Оригинал или овјерена копија
Лична карта родитеља МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац