ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Владо Ђорђић, Стручни сарадник за архиву
Телефон: 053/315-123
E-мејл:
vladod@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Доступност документације похрањене у архиви општине странкама у поступку и другим лицима која имају правни интерес
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о архивској дјелатности , чл. 9 – 18.; 41. и 42. „Службени гласник Републике Српске“, број 119/08, Закон о општем управном поступку, чл. 68. и 87. „Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 i 50/10 , Уредба о канцеларијском пословању чл. 14. и 15. „Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/04 и 13/07 , Упутство о спровођењу канцеларијског пословања републичких органа управе , Упутство се примјењује у цјелости, „Службени гласник Републике Српске“ број 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 111/10 и 25/1, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за кориштење предмета из архиве и издавање преписа архивских докумената a) за коришћење предмета из архиве (пројектно-техничке документације) – 10 KM, б) за издавање преписа архивских докумената – 10 KM таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме, име, име једног родитеља
Адреса (мјесто, улица и број)
Број личне карте
ЈМБГ
Контакт телефон
Назив акта
Број акта
Сврха издавања акта
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 3 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац