ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Петра Калоперовић, Самостлни стручни сарадник за управно-правне и друге стручне послове из комунално-пословне области
Телефон: 053/315-141
E-мејл:
petrak@ derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рационално и планско коришћење јавних површина
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 125. и 134. „Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16 , Закон о општем управном поступку РС, чл. 190. и 208. „Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10 , Одлука о комуналној дјелатности и комуналном реду, Одлука се примјењује у цјелости , „Службени гласник Општине Дервента“, број 8/13, 11/13 и 9/15, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/12 и 8/13 , Одлука о комуналним таксама, чл. 2. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/18
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешења за која није пшрописана посебна такса 10 КМ таксеном марком
Комунална такса за коришћење јавних површина а) за постављање љетних башти испред пословних простора угоститељских објеката, комунална такса утврђује се по 1 м2 површине љетне баште и по зонама градског грађевинског земљишта и износи мјесечно за: површине до 50 м2 – I – зона 7 КМ, – II – зона 6 КМ, – III – зона 5 КМ, – IV – зона 4,50 КМ, – V – зона 4 КМ, – VI – зона 3 КМ. Површине преко 50 м2 – I – зона 6,50 КМ, – II – зона 5,50 КМ, – III – зона 4,50 КМ, – IV – зона 4 КМ, – V – зона 3,50 КМ, – VI – зона 2,50 КМ; б) за задржавање постављене тенде или надстрешнице, након истека одобрења за рад љетне баште, плаћа се мјесечно износ од 20 % цијене по 1м2 коришћења љетне баште.
в) за вријеме одржавања вашара, манифестација или светковина, за заузимање јавне површине за љетну башту, за коју није издато одобрење, за зоне од I до VI, плаћа се дневно 1 КМ по 1 м2; За коришћење јавних површина за кампове, постављање шатора или других објеката привременог карактера, за забавне паркове и циркусе и сл, плаћа се по 1 м2 дневно и то: – до 20 м2 5 КМ, – од 21 до 100 м2 7 КМ, – преко 100 м2 10 КМ; а) За коришћење јавних површина за постављање витрина ради излагања робе, на коју се не односи забрана излагања ван пословних просторија, комунална такса се плаћа по 1 м2 мјесечно по зонама градског грађевинског земљишта и то: – у I зони 7 КМ, – у II и III зони 5 КМ, – у IV, V и VI зони 4 КМ.
б) за коришћење јавних површина за постављање фрижидера за продају индустријског сладоледа и
безалкохолних пића ван пословних просторија, комунална такса се плаћа, по комаду мјесечно, по зонама градског грађевинског земљишта и то: – у I зони 30 КМ, – у II и III зони 15 КМ, – у IV, V и VI зони 10 КМ.
в) за коришћење јавних површина за одржавање манифестација, промоција и сл. (осим у хуманитарне сврхе) плаћа се по 1 м2 дневно 3 КМ.
г) за коришћење јавних површина за постављање покретних тезги за новогодишње, божићне, осмомартовске и другe празнике плаћа се по 1 м2 дневно 7 КМ; а) За заузимање тротоара за вријеме грађења по 1 м2 дневно 0,25 КМ; б) за прекоп јавних зелених површина, по метру дужном 5 КМ,
в) за прекоп сабраћајница, тротоара и осталих асфалтних површина, по метру дужном 20 КМ,
г) за прекоп макадамских сабраћајница и банкина, по метру дужном 7 КМ; д) за прекоп осталих површина, у сврху инвестиционих улагања, дужине преко 500 метара, по метру дужном 1,50 КМ
5550080125200330 Врста прихода – 722121; Буџетска организација – 999999; Прималац – Буџет општине Дервента
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име једног родитеља) презиме
Број личне карте
ЈМБ
Адреса становања
Контакт телефон
Подаци о објекту -локација
Димензије заузимања јавне површине или прекопа јавне површине
Адреса локације
Период закупа
Карктеристике закупа или прекопа
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о одобреној дјелатности Општинска организациона јединица или друга институција која издаје документ Копија
Скица локације Власник или корисник Оригинал
Писмена сагласност власника или корисника земљишта или објекта Власник или корисник Оригинал
Ако посједује, одобрење за претходну годину Општинска организациона јединица или друга институција која издаје документ Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 3 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависно од периода траженог у захтјеву.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац