ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ, Стамбени послови и повратак, Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Петра Калоперовић, Самостлни стручни сарадник за управно-правне и друге стручне послове из комунално-пословне области
Телефон: 053/315-141
E-мејл:
petrak@ derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Ослобађања од обавезе плаћања комуналних такси за одређене јавне институције и категoрије становништва
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 125. и 134. „Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16, Закон о општем управном поступку РС, чл. 190. и 208. „Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10, Одлука о комуналној дјелатности и комуналном реду, Одлука се примјењује у цјелости, „Службени гласник Општине Дервента“, број 8/13,11/13 и 9/15, Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13 , Одлука о комуналним таксама, чл. 9. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/18
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име једног родитеља) презиме
Број личне карте
ЈМБ
Адреса становања
Контакт телефон
Пословно име
Основна дјелатност
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о статусу РВИ или ППБ Општинска организациона јединица или друга институција која издаје документ Оригинал или овјерена копија
Скица локације Власник или корисник Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До једне године
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац