ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ, Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Петра Калоперовић, Самостлни стручни сарадник за управно-правне и друге стручне послове из комунално-пословне области
Телефон: 053/315-141
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рационално и планско рекламирање у сврху побољшања привредне активности
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 125. и 134. „Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16 , Закон о општем управном поступку РС, чл. 190. и 208. „Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10 , Закон о комуналним таксама Републике Српске, чл. 3. став 1. и чл. 7. „Службени гласник Републике Српске“ број 04/12, Одлука о комуналној дјелатности и комуналном реду, Одлука се примјењује у цјелости, „Службени гласник Општине Дервента“, број 8/13,11/13 и 9/15, Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/12 и 8/13, Одлука о комуналним таксама, чл. 2. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/18
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ таксеном марком
Комунална такса
за за истицање реклама (рекламних застава,
рекламних паноа, свјетлећих реклама и билборда) на
јавним и другим површинама
Комунална такса по комаду, износи мјесечно:
– до 2 м2 једнострано 7 КМ,
– до 2 м2 двострано 10 КМ,
– од 2 до 4 м2 једнострано 12 КМ,
– од 2 до 4 м2 двострано 17 КМ,
– од 4 до 6 м2 једнострано 15 КМ,
– од 6 до 8 м2 двострано 22 КМ,
– од 6 до 8 м2 једнострано 23 КМ,
– од 6 до 8 м2 двострано 30 КМ,
– преко 8 м2 једнострано 32 КМ,
– преко 8 м2 двострано 50 КМ,
б) За истицање реклама на фасадама објекта, зграде,
комунална такса се плаћа по површини рекламе мјесечно:
– до 50 м2 32 КМ,
– од 50 до 100 м2 60 КМ,
– преко 100 м2 115 КМ,
в) За истицање реклама на лед дисплеју на јавним и другим
површинама, комунална такса плаћа се по комаду мјесечно:
– до 4 м2 12 КМ,
– од 4 до 8 м2 23 КМ,
– преко 8 м2 40 КМ
5550080125200330 Врста прихода – 722121;
Буџетска организација – 999999;
Прималац – Буџет општине Дервента
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (Име једног родитеља) презиме
Број личне карте
ЈМБ
Адреса становања
Контакт телефон
Подаци о објекту -локација
Димензије рекламе
Адреса локације
Период заузимања
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о одобреној дјелатности Општинска организациона јединица или друга институција која издаје документ Копија
Скица локације Власник или корисник Оригинал
Писмена сагласност власника или корисника земљишта или објекта Власник или корисник Оригинал
Ако посједује, одобрење за претходну годину Општинска организациона јединица или друга институција која издаје документ Копија
Фотографија локације Подносилац захтјева Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависно од периода траженог у захтјеву.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац