ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Грозда Кесер, Самостални стручни сарадник за урбанистичке сагласности, одобрења за градњу и употребне дозволе
Телефон: 053/315-176
E-мејл:
grozdak@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Локацијски услови представљају технички стручни документ који одређује услове за пројектовање и грађење
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 61. став 1. и чл. 63. став 4. „Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16, Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10, Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијсих услова, чл. 12. „Службени гласник РС“, број 69/13 , Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13, Одлука о накнадама за обављање послова припреме урбанистичке документације и техничког прегледа објеката , чл. 6. „Службени гласник општине Дервента“, број: 11/15.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање локацијских услова 20 КМ таксеном марком
Накнада за трошкове припреме урбанистичке документације за издавање локацијских услова Чл. 5. Висина накнаде за обављање послова припреме урбанистичке документације утврђује се процентуално од утврђене грађевинске вриједности објекта. Грађевинска вриједност стамбеног објекта се добије тако да се планирана бруто површина објекта помножи са просјечном коначном грађевинском цијеном м2 корисне површине стамбеног и пословног простора коју својом Одлуком
утврди Скупштина општине Дервента. Грађевинска вриједност пословног објекта утврђује се у бруто износу тако да се просјечна коначна грађевинска цијена м2 корисне површине стамбеног и пословног простора коју својом одлуком утврђује Скупштина општине Дервента, помножи са коефицијентом намјене и то :
– за објекте чија је намјена трговина, угоститељство,
– за објекте чија је намјена производња, коефицијент износи 0,80
– за објекте чија је намјена складиште, коефицијент износи 0,60
– за спортске терене, базене, вјерске објекте и слично, коефицијент износи 0,4.
Чл. 6. Накнада за трошкове припреме урбанистичке документације за издавање локацијских услова утврђује се у износу за :
– Стамбене објекте тако да се грађевинска вриједност објекта утврђена у члану 5. став 2. Одлуке помножи са 0,08%. Минимална накнада износи 80 КМ.
– Стамбено-пословне објекте тако да се грађевинска вриједност објекта утврђена у члану 5. став 3. ове одлуке помножи са 0,08% за стамбени дио, а 0,20% за пословни дио. Минимална накнада износи 100 КМ.
– Пословне објекте тако да се грађевинска вриједност објекта утврђена у члану 5. став 3. Одлуке помножи са 0,20%. Минимална накнада износи 100 КМ. – Објекте из члана 125. Закона (за које није потребна грађевинска дозвола) накнада износи 70 КМ.
5550080125200339 Врста прихода – 729124, Буџетска организација – 9999999, Прималац – Буџет општине Дервента
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног лица
Датум и мјесто рођења
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште –адреса становања / Адреса правног субјекта- сједиште
ЈМБ/ЈИБ
Контакт телефон
Врста објекта-радова
Катастарска честица (к.ч. бр.)
Посједовни лист бр.
Стари премјер (к.ч. број)
ЗК уложак бр.
Катастарска општина (к. о.)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу споразума са РУГИПП, ПЈ Дервента (остаје обавеза подносиоца да плати одговарајућу таксу/накнаду за овај документ, само га он лично не мора подносити)
Земљишно књижни уложак (ако за објекат није потребна грађевинска дозвола) РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу споразума са РУГИПП, ПЈ Дервента (остаје обавеза подносиоца да плати одговарајућу таксу/накнаду за овај документ, само га он лично не мора подносити)
Посједовни лист РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу споразума са РУГИПП, ПЈ Дервента (остаје обавеза подносиоца да плати одговарајућу таксу/накнаду за овај документ, само га он лично не мора подносити)
Идејни пројекат (ако за објекат није потребна грађевинска дозвола) Правно лице које има одговарајућу лиценцу за израду тех. Документације Оригинал
Стручно мишљење и УТ услови (нема спроведбени документ, израђује се на основу Просторног плана Републике Српске) Овлаштено правно лице Оригинал
Сагласности на локацију објекта које се издају на основу посебних закона, ако нису садржане у УТ условима (Сагласност на локацију Електродистрибуције, Сагласност Водовода и канализације, Сагласност ЦЈБ Добој за запаљиве течности и гасове…) Овлаштено правно лице Оригинал Прибављају се по службеној дужности на основу Споразума о унапређењу поступка издавања грађевинских и других дозвола из области грађења између општине Дервента и јавних предузећа
Изјава власника сусједних земљишта и објеката Власник сусједног земљишта Оригинал
Доказ о легалности постојећег објекта, уколико је ријеч о доградњи, надограњи и промјени намјене постојећег објекта Овлаштене институције и органи Оригинал или овјерена копија
Рјешење о утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја на животну средину и обиму процјене Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС Оригинал или овјерена копија
Доказ о уплати таксе / накнаде Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 8
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Годину дана од дана издавања локацијских услова за објекте за које се издаје грађевинска, односно рок дефинисан локацијским условима за привремене објекте за које се не издаје грађевинска дозвола.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац