ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Грозда Кесер, Самостални стручни сарадник за урбанистичке сагласности, одобрења за градњу и употребне дозволе
Телефон: 053/315-176
E-мејл:
grozdak@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА У поступку се на основу тражене документације и доказа доноси рјешење о грађевинској дозволи, како би се могло приступити изградњи објекта, с циљем планске и контролисане градње у складу с техничким нормама и стандардима, чиме се штити животна средина и обезбјеђује сигурност људи.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 127. „Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16, Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10, Правилник о садржају и контроли техничке документације , Правилник се примјењује у цјелости , „Службени гласник Републике Српске“, број 101/13, Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта, Правилник се примјењује у цјелости , „Службени гласник Републике Српске“, број 34/13 , Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада виших органа власти – Финансирање премјера катастра и некретнина 0,3% од предрачунске вриједности грађевинских радова 555-00700225176-43
Такса за издавање одобрења за грађење Одобрење за грађење се плаћа према предрачунској вриједности објекта, и то: 1. до 100.000 КМ- 0,3% на предрачунску вриједност објекта, 2. преко 100.000 КМ – 0,5% на предрачунску вриједност објекта, али не више од 10.000 КМ 5550080125200339 Врста прихода – 722121; Буџетска организација – 9999999, Прималац – Буџет општине Дервента
Накнада за ренту Као основица за израчунавање ренте служи просјечна коначна грађевинска цијена m² за 2016. год у износу од 680 KM . Основица се множи са коефицијентом који по зонама износи: а) прва зона – 6%, б) друга зона – 5%, в) трећа зона – 4%, г) четврфта зона – 3%, д) пета зона – 2%, ђ) шеста зона – 1%. Прва зона у цјелости се утврђује као зона погодна за грађење у којој је у потпуности
изграђена инфраструктура у складу са документима просторног уређења те се рента додатно увећава за 10 %.
5550080125200339 Врста прихода – 729124, Буџетска организација – 9999999, Прималац – Буџет општине Дервента
Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта утврђује се по јединици корисне површине објекта (KM/m2) садржане у пројекту на основу којег се издаје грађевинска дозвола и то у процентима од износа трошкова уређења градског грађевинског земљишта који је утврђен у чл. 2. став 1. ове одлуке, према зонама и то:
– за прву зону 22%, што износи 34,14 KM/m2,
– за другу зону 18%, што износи 27,94 KM/m2,
– за трећу зону 14%, што износи 21,73 KM/m2,
– за четврту зону 10%, што износи 15,52 KM/m2,
– за пету зону 8%, што износи 12,42 KM/m2,
– за шесту зону 4%, што износи 6,21 KM/m2.
5550080125200339 Врста прихода – 729124, Буџетска организација – 9999999, Прималац – Буџет општине Дервента
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног субјекта
ЈМБГ/ЈИБ
Пребивалиште – адреса становања / Адреса правног субјекта – сједиште
Контакт телефон
Врста објекта/радова
Број катастарске честице
Број посједовног листа
Ознака катастарске општине
Број к.ч. према старом премјеру
Број ЗК улошка
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови (осим за стамбене и стамбено-пословне објекте испод 400 м² – чл. 128. став 3. Зак. о ур пр и гр, ако се не ради о сложеним објектима) Одјелење за просторно уређење Оригинал или овјерена копија
Копија катастарског плана РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу споразума са РУГИПП, ПЈ Дервента (остаје обавеза подносиоца да плати одговарајућу таксу/накнаду за овај документ, само га он лично не мора подносити)
Доказ о ријешеним имов- правним односима (З.К. Извадак, Посједовни лист или др. доказ предвиђен чл. 128-130. Зак. о ур. пр. и гр.) РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу споразума са РУГИПП, ПЈ Дервента (остаје обавеза подносиоца да плати одговарајућу таксу/накнаду за овај документ, само га он лично не мора подносити)
Главни пројекат у три примјерка Овлаштена пројектанска кућа Оригинал или овјерена копија
Извјештај о ревизији техничке документације (осим за стамбене и стамб-пословне објекте до 200 м²) Правно лице овлашћено за ревизију Оригинал
Електроенергетска сагласност МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, Радна јединица Дервента Оригинал Прибављају се по службеној дужности на основу Споразума о унапређењу поступка издавања грађевинских и других дозвола из области грађења између општине Дервента и јавних предузећа
Сагласност ВиК Комунално предузеће Комуналац а.д. Дервента Оригинал Прибављају се по службеној дужности на основу Споразума о унапређењу поступка издавања грађевинских и других дозвола из области грађења између општине Дервента и јавних предузећа
Сагласност на пројектоване мјере заштите пожара (сем индивидуално-стамб. објеката) МУП РС, Центар јавне безбједности Добој Оригинал или овјерена копија
Сагласност на прикључак на магистрални, регионални, локални и некатегорисани пут (условно) ЈП Путеви РС Оригинал Прибављају се по службеној дужности на основу Споразума о унапређењу поступка издавања грађевинских и других дозвола из области грађења између општине Дервента и јавних предузећа
Водопривредна сагласност Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Оригинал или овјерена копија
Рјешење о претварању пољоп. у грађ. земљиште / Пољопривредна сагласност (ако се земљиште води као пољопривредно) Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Оригинал или овјерена копија
Еколошка дозвола (за објекте за које се по закону тражи еколошка дозвола) Одјелење за просторно уређење Оригинал или овјерена копија
Извјештај и потврда о нострификацији (ако је пројекат израђен по прописима других земаља Овлашћено правно лице Оригинал
Доказ о уплати накнаде за финансирање премјера катастра и некретнина Пошта, банка Оригинал
Доказ о уплати опоштинских такси / накнада Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Документ престаје да важи ако се са изградњом објекта за који је изадата дозвола не почне у року од три године.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац