ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Грозда Кесер, Самостални стручни сарадник за урбанистичке сагласности, одобрења за градњу и употребне дозволе
Телефон: 053/315-176
E-мејл:
grozdak@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА У поступку се за изграђене објекте, за које је прибављено одобрење за грађење, издаје одобрење за употребу, а на основу претходно извршеног техничког прегледа објекта и тако омогућава коришћење, односно стављање објеката у употребу.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 140. „Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16, Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10, Правилиник о вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе, Правилник се примјењује у цјелости , „Службени гласник Републике Српске“, број 100/13, Одлука о накнадама за обављање послова припреме урбанистичке документације и техничког прегледа објеката , чл. 11. „Службени гласник општине Дервента“, број : 11/15, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента, бр. 2/12 и 8/13.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за доношење рјешења о одобрењу за употребу објекта 100 КМ таксеном марком
Накнада за контролу техничке документације објеката Чл. 11. Висина накнаде утврђује се у бруто износу за : 1. Стамбене објекте тако да се утврђена грађевинска вриједност објекта према овој одлуци множи са 0,25% за објекте до 200 м2 и 0,20% за разлику површине преко 200 м2. Минимални износ накнаде је 200 КМ 2. Пословне објекте чија је намјена трговина, угоститељство, занатство и услуге у наведеним областима, друштвене дјелатности, производња, складиште, спортски терени, вјерски објекти и сл. тако да се утврђена грађевинска вриједност објекта према овој одлуци множи са : -0,40 % за објекте до 500 м2 и 0,30 % за разлику површине преко 500 м2. Минимални износ накнаде је 300 КМ. 3. Бензинске станице у висини од 0,6 % од инвестиционе вриједности. Минимални износ накнаде је 1.800 КМ. 4. Базне станице мобилне телефоније у износу од 1.600 КМ. 5. Путеве, водоводну мрежу и канализацију у износу : -1,30 КМ/м¹-до 500 м¹, -1 КМ/1м¹-за сваки наредни 1 м¹ од 501-1000 м¹, -0,30 КМ/1м¹-за сваки наредни 1м¹ од 1001 м¹-2000 м¹, -0,10 КМ/м¹-за сваки наредни 1 м¹ од 2000 м¹. 6. Стубне трафо станице у износу од 800 КМ. Све остале трафо станице у износу од 1.200 КМ. 7. Енергетске и телекомуникационе каблове у износу 1,5 КМ/м¹-до 1000м¹, -1 КМ/1м¹-за сваки 1м¹ од 1001м¹-2000м¹, -0,30 КМ/1 м¹-за сваки 1м¹ од 2001 м¹-4000 м¹, -0,10 КМ/1м¹-за сваки 1 м¹ од 4001 м¹. 8. Помоћне објекте у бруто износу 150 КМ. 9. Остале објекте (мостови, бране, котловнице, подстанице, уређење тргова, насипи, канали, игралишта, школе, дјечији вртићи, резервоари за воду и други објекти), као и реконструкција објеката према инвестиционој вриједности : -за објекте до 100.000 КМ 0,60 %, за разлику 100.000-200.000 КМ инвестиционе вриједности 0,50 %, -за разлику 200.000-500.000 КМ инвестиционе вриједности 0,40%, -за разлику 500.000-1.000.000 КМ инвестиционе вриједности 0,30 %, -за разлику преко 1.000.000 КМ инвестиционе вриједности 0,30 %. 5550080125200339 Врста прихода – 729124, Буџетска организација – 9999999, Прималац – Буџет општине Дервента
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног лица
Датум и мјесто рођења
Пребивалиште –адреса становања / Адреса правног субјекта- сједиште
ЈМБ/ЈИБ
Контакт телефон
Врста објекта/радова
Број катастарске честице
Број посједовног листа
Ознака катастарске општине
Број к.ч. према старом премјеру
Број ЗК улошка
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Одјелење за просторно уређење Оригинал Прибавља се по службеној дужности ако га ово одјелење посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
Грађевинска дозвола са пројектом изведеног стања у 2 примјерка (кад објекат није изграђен у складу с главним пројектом), уколико је израђен и овјерен у складу са чланом 104. Закона Одј за просторно уређење / овлашћена пројектантска кућа Оригинал или овјерена копија
Потврда о извршеном геодетском снимању објекта РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента Оригинал или овјерена копија
Сагласност на изведено стање, када је то предвиђено посебним прописима: Водна дозвола (за посл обј); Сагласност на мјере заштите од пожара ЦЈБ Добој (за пословни простор) Овлаштено правно лице Оригинал или овјерена копија
Изјава извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објекта Правно лице које посједује овлаштење за контролу квалитета грађевинских производа издатих од Министарства Оригинал или овјерена копија
Извјештај надзорног органа Правно лице које посједује овлаштење за контролу квалитета грађевинских производа издатих од Министарства Оригинал или овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана за технички преглед + 8 дана за достављање извјештаја о извршеном прегледу + 8 дана за издавање употребне дозволе
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 8 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац