ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Радомир Џигеровић, Стручни сарадник за геодетско-грађевинске послове
Телефон: 053/315-172
E-мејл:
radomirdz@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Исколчавање грађевине у складу са условима датим у одобрењу за грађење, односно урбанистичкој сагласности, и на основу пројекта за извођење грађевине
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 138. „Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16, Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног лица
Датум и мјесто рођења
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште –адреса становања / Адреса правног субјекта- сједиште
ЈМБ/ЈИБ
Контакт телефон
Врста објекта
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјелење за просторно уређење Оригинал или овјерена копија
Грађевинска дозвола Одјелење за просторно уређење Овјерена копија
Записник о увиђају на лицу мјеста Овлашћена геодетска организација Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац