ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине, Послови општинског начелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Вихор Матић, Самостални стручни сарадник за нормативна и друга правна акта
Телефон: 053/315-175
E-мејл:
vihorm@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Куповина непокретности ради провођења регулационих планова.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о стварним правима, чл. 348. „Службени гласник РС“ бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15, Закон о локалној самоуправи, чл. 39. став 2. алинеја 13. „Службени гласник Републике Српске“ број : 97/16 , Закон о Правобранилаштву Републике Српске, чл. 22. „Службени гласник Републике Српске“ број 16/05, 77/06, 119/08 и 78/11, Статут општине Дервента , чл. 37. и чл. 89. „Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17 , Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, чл. 10. „Службени гласник општине Дервента“, број: 8/14.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (очево име ) презиме (за физичка лица) или назив правног лица
Адреса подносиоца
ЈМБ или ЈИБ
Контакт телефон
Број катастарске честице
Ознака катастарске општине
Површина у m2
Понуђена цијена по m2
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Овјерена копија
Извод из судског регистра ( за правна лица ) – не старији од 6 мјесеци АПИФ Овјерена копија
Доказ о власништву парцеле која се се комплетира (3 К извод или лист непокретности) РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента Оригинал или овјерена копија
Доказ о власништву парцеле са којом се врши коплетирање (3К извод или лист непокретности) РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента
Копија катастарског плана за све парцеле РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента Оригинал или овјерена копија
Извод из важећег регулационог плана за све парцеле Одјелење за просторно уређење Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Нема дефинисаног рока, Закон о Правобранилаштву РС само у чл. 22. утврђује обавезу општине да затражи мишљење од Правобранилаштва, а Правобранилаштво је дужно да достави мишљење у року од 15 или 30 дана (у сложенијим случајевима). Ако се мишљење не достави у утврђеном року, уговор се може закључити и без мишљења Правобранилаштва. Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 45 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац