ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Грозда Кесер, Самостални стручни сарадник за урбанистичке сагласности, одобрења за градњу и употребне дозволе
Телефон: 053/315-176
E-мејл:
grozdak@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Уклањање објеката који због физичке дотрајалости или елементарних непогода не могу даље служити својој намјени
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 149. и 150. „Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16, Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10, Одлука о накнадама за обављање послова припреме урбанистичке документације и техничког прегледа објеката , чл. 6. „Службени гласник општине Дервента“, број : 11/15, Одлука о општинским административним таксама, чл. 1. „Службени гласник Општине Дервента“, бр. 2/12 и 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешења за која није прописана посебна такса 10 КМ таксеном марком
Накнада за трошкове припреме урбанистичке документације за уклањање објеката Објекти из члана 125. Закона о уређењу простора и грађењу – 50 КМ; – за стамбене објекте до 200 м² – 80 КМ; – за стамбене објекте од 201м² до 400 м² – 100 КМ; – за стамбено-пословне до 400 м² – 120 КМ; – за пословне објекте до 200 м² – 120 КМ; – за пословне објекте преко 200 м² – 160 КМ; – за објекте инфраструктуре и слично – 100 КМ 5550080125200339 Врста прихода – 729124, Буџетска организација – 9999999, Прималац – Буџет општине Дервента
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног лица
Датум и мјесто рођења
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште –адреса становања / Адреса правног субјекта- сједиште
ЈМБ/ЈИБ
Контакт телефон
Врста објекта/радова
Број катастарске честице
Број посједовног листа
Ознака катастарске општине
Број к.ч. према старом премјеру
Број ЗК улошка
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
З.К. Уложак РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу споразума са РУГИПП, ПЈ Дервента (остаје обавеза подносиоца да плати одговарајућу таксу/накнаду за овај документ, само га он лично не мора подносити)
Посједовни лист РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу споразума са РУГИПП, ПЈ Дервента (остаје обавеза подносиоца да плати одговарајућу таксу/накнаду за овај документ, само га он лично не мора подносити)
Пројекат уклањања објекта, осим за помоћне објекте, индивидуалне стамбене, индивидуалне стамбено-пословне и пословне објекте бруто грађ.површине до 400 m2, ако није ријеч о сложеним објектима у смислу Закона Правно лице које посједује лиценцу Оригинал
Сагласност надлежних органа, ако се уклањањем објекта може угрозити јавни интерес Надлежни орган Оригинал или овјерена копија
Процјена утицаја на животну средину у складу са посебним законом Правно лице које посједује овлаштење Оригинал или овјерена копија
Доказ о уплати таксе / накнаде Пошта, банка Оригинал
Копија катастарског плана РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента Оригинал Прибавља се по службеној дужности, на основу споразума са РУГИПП, ПЈ Дервента (остаје обавеза подносиоца да плати одговарајућу таксу/накнаду за овај документ, само га он лично не мора подносити)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац