ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјелење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Нада Видић, Самостални стручни сарадник за управно-правне послове из области предузетништва
Телефон: 053 315-163
E-мејл:
nadav@derventa.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права на рад и почетак обављања дјелатности у складу са законом
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , чл. 190. Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10 , Закон о занатско-предузетничкој дјелатности , чл. 21. Службени гласник Републике Српске бр. 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16, Закон о трговини , чл. 5. Службени гласник Републике Српске бр. 6/07, 52/11, 67/13 и 106/15, Закон о угоститељству, чл. 5. и 7. Службени гласник Републике Српске бр. 15/10, 57/12 и 67/13 , Закон о превозу, чл. 6. Службени гласник Републике Српске бр. 111/08, 50/10 и 12/13 , Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске , Уредба се примјењује у цјелости , Службени гласник Републике Српске, број: 9/13, Правилник о садржају и начину вођења регистра предузетника , Правилник се примјењује у цјелости , Службени гласник Републике Српске бр. 81/12, 67/14 33/13, Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника , Правилник се примјењује у цјелости , Службени гласник Републике Српске бр. 53/14 , Уредба о предузетничким дјелатностима, Уредба се примјењује у цјелости, Службени гласник РС, број 25/15 , Правилник о занатским дјелатностима , Правилник се примјењује у цјелости , Службени гласник РС, број 46/13 и 98/14 , Правилник о дјелатностима за чије обављање није потребан пословни простор , Правилник се примјењује у цјелости Службени гласник РС, број 63/12 , Одлука о општинским административним таксама , чл. 1. Службени гласник општине Дервента, бр. 2/12, 8/13
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење о регистрацији обављања дјелатности предузетника 15 КМ таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, име родитеља и презиме
Пол
ЈМБ
Адреса пребивалишта или боравишта
Број личне карте / број пасоша
Контакт телефон
Пословно име
Подаци о сједишту
Начин обављања дјелатности
Лични подаци о предузетнику/пословођи и овлашћења
Шифре дјелатности
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта / Пасош (за страног држављанина) МУП Овјерена копија
Доказ да правоснажном одлуком надлежног органа није изречена мјера забране обављања дјелатности Основни суд у Дервенти Оригинал
Увјерење надлежне јединице Пореске управе да нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза (не смије бити старије 8 дана) Пореска управа Оригинал
Уговор о заједничком (ортачком) обављању дјелатности (ако се ради о оснивању заједничког обављања дјелатности) Нотар или Одј за општу управу Оригинал
Други докази, ако је њихово подношење обавезно према одредбама посебних прописа (лиценце, цертификати…) Разне институције Овјерена копија
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До промјене услова код подносиоца захтјева или одјаве дјелатности.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац